Dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du som kund hos Vevle Consulting ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina Personuppgifter. 

Vi följer Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) som reglerar hur vi får behandla uppgifterna. GDPR är till för att skydda dina personuppgifter så din personliga integritet inte kränks. 

Vad är en personuppgift?   

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. De vanligaste personuppgifterna är e-postadress, namn, personnummer, telefonnummer och din adress men det kan även vara en bild. 

Behandling av en personuppgift

I princip allt som går att göra med en personuppgift anses som att den behandlas, exempelvis att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut personuppgifter. 

Hur behandlar vi personuppgifter?

Vevle Consulting behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som Kund och för vissa ändamål, till exempel för att: 

  • lämna offerter och beställningsbekräftelser
  • ingå avtal
  • kreditupplysning
  • fakturering
  • redovisning (bokföring)
  • ta fram statistik

Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister SPAR. 

Vi kan komma att använda personuppgifter för statistik, affärs- och metodutveckling och marknadsanalys. De uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera Vevle Consultings verksamhet görs mot bakgrund av vårt berättigande intresse att utveckla vår verksamhet och kommunikation med våra kontakter. 

Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som krävs för ändamålet och vi får enligt lag inte spara uppgifterna längre än vad som är nödvändigt.

Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina Personuppgifter till tredje part. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Vevle Consulting har registrerade om dig. 

Det gör du genom att skicka en skriftlig begäran som du själv undertecknat till Vevle Consulting, Hallebäcksvägen 15, 442 97 Kode. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig snarast.

Du har rätt att : 

  • få felaktiga uppgifter rättade
  • komplettera ofullständiga personuppgifter under vissa förutsättningar
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter under vissa förutsättningar
  • göra invändningar eller begära att dina personuppgifter raderas hos oss

Vi är skyldiga att skyndsamt handlägga din begäran och snarast meddela dig vilka åtgärder vi gör med anledning av din begäran. 

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling och dataskyddslagstiftning. 

Lagar och regler som styr hur vi behandlar personuppgifter

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Bokföringslag (1999:1078)